Generalforsamling – Ugyldighed og ansvar

Et generalforsamlingsvalg og en generalforsamlingsbeslutning, både vedtagelse og forkastelse, kan rammes af ugyldighed. Følgelig er det dirigentens klare pligt, at modvirke dette ved:

- at tilbagevise kandidater, der ikke er valgbare,

- ikke at tilbagevise valgbare kandidater,

- at tilbagevise forslag, der ikke gyldigt kan vedtages,

- ikke at tilbagevise forslag, der er behørigt fremsat og gyldigt kan vedtages,

- at afvise ændringsforslag, der ligger uden for rammerne af, hvad der kan fremsættes uvarslet,

- at tillade ændringsforslag, der ligger inden for rammerne af, hvad der kan fremsættes uvarslet,

- korrekt at afgøre tvister og tvivlsspørgsmål for så vidt angår adgangs-, stemme-, tale-, fuldmagts- og forslagsret,

- korrekt at afgøre, hvorvidt et forslags vedtagelse kræver simpelt eller kvalificeret flertal,

- at foreskrive forsvarlige afstemningsmetoder og -former,

- at sikre, at der udfærdiges et fyldestgørende generalforsamlingsreferat, og

- at give agt for gældende ret, herunder normalvedtægten og ejerforeningens vedtægter.

Medfører dirigentens handlinger eller udeladelser, at nogen, herunder ejerforeningen eller ejerlejlighedsejerne, lider et økonomisk tab, kan dette medføre et erstatningsansvar efter almindelige erstatningsretlige regler.

Ligesom en forvaltningsakt fra en offentlig myndighed kan være behæftet med indholds- og tilblivelsesmangler, gælder dette også for en generalforsamlingsbeslutning i en ejerforening.

Der er tale om indholdsmangler, dersom en generalforsamlingsbeslutning anses for stridende med gældende ret, herunder normalvedtægten og/eller ejerforeningens vedtægt, moral, almindelig hæderlighed, rimelighed, er usædvanlig eller i strid med præceptive (ufravigelige) regler, hvorimod tilblivelsesmangler vedrører mangler ved processen og beslutningens tilblivelse, fx svig, forfalskning, voldelig tvang, udnyttelse mv. Der sondres mellem stærke og svage ugyldighedsgrunde.

Er tilblivelsen mangelfuld, og kan manglen ikke antages, at være uden betydning for resultatet, det vil sige væsentlighedskriterium, er beslutningen ugyldig, hvilket om nødvendigt kan fastslås ved dom. Bagatelagtige tilblivelsesmangler og i det hele taget mangler, som ikke kan have påvirket generalforsamlingens indhold, medfører ikke ugyldighed. Også hvis indholdet af generalforsamlingsbeslutningen er mangelfuldt, idet generalforsamlingsbeslutningen er i strid med præceptive regler, kan generalforsamlingsbeslutningen være ugyldig.

Simpelt eller 2/3 kvalificeret flertal

Forslag og ændringsforslag på generalforsamling