Varmefordelingsmåler

E/F Rådgivning anbefaler, at ejerforeninger vælger firmaer, der opererer med open source systemer, så ejerforeningen har valgfrihed og kan skifte til anden leverandør i tilfælde af dårlig service og/eller fejl. Disse systemer er billigere og uden binding, fordi ejerforeningerne ikke opsiger serviceaftalen. Varmefordelingsmålerfirmaer tjener penge på dels udskiftning af varmefordelingsmålere til en pris, der er op til fem gange større en den aftalte installationspris (indgå derfor en aftale med leverandøren om de efterfølgende priser) og dels udarbejdelsen af årsregnskaber og går ned i installationspris, på samme måde som at købe en billig printer og derefter betale for dyre printerpatroner.

E/F Rådgivning har flere års erfaring med udbud og udvælgelse af varmefordelingsmålere, hvilket resulterer i, at ejerforeninger får økonomisk optimale løsninger.

I oktober 2012 vedtog EU’s medlemslande det nye EU energidirektiv (EED), for at sikre medlemslandene en større energieffektivitet. Direktivet opstiller en række bindende foranstaltninger for at hjælpe EU med at nå sit mål om 20 % energibesparelser i 2020.

I henhold til direktivet, er alle EU-lande forpligtet til at bruge energien mere effektivt i alle faser af energikæden fra produktion til det endelige forbrug.

EU-landene skulle gennemføre direktivets bestemmelser i deres nationale lovgivning inden den 5. juni 2014.

Direktivets bestemmelser omfatter en lang række områder, hvor der skal sættes ind med mere energieffektive løsninger. Inden for varmeregnskabsområdet er der beskrevet en række tiltag, som medlemslandene som minimum skal iværksætte. Disse tiltag er:

1. Alt varmeforbrug skal afregnes efter individuelle målere.

2. Der skal udarbejdes et varmefordelingsregnskab/opgørelse 3-4 gange om året.

3. Det skal sikres at beboeren løbende kan følge og sammenligne sit forbrug.

4. Der skal installeres individuelle varmtvandsmålere i alle forbrugssteder.

En varmeenergimåler består af en flowmåler, et temperaturfølerpar samt en beregningsenhed med display.

Varmeenergien skal i henhold til den europæiske standard for varmemålere, EN 1434, beregnes ud fra formlen:

E = m3 x Δt x k

hvor m3 er den gennemstrømmende vandmængde, Δt er temperaturdifferensen og k er en korrektionsfaktor, der tager højde for både varmefylde og massefylde. Inden for EU må varmeenergi afregnes i Joule eller Wh. I praksis anvendes kWh, MWh eller GJ, nu mest MWh.

Bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

Uddrag af bekendtgørelsen:

Anvendelsesområde og definitioner m.v.

§ 1 Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens forbrug af el, gas, koldt vand, varmt vand, varme eller køling.

Individuel måling af varmt vand

§ 6 I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationen i bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

Stk. 2. I bestående bebyggelse skal der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

Stk. 3. I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder skal der installeres målere til måling af forbruget af varmt vand for varmtvandsinstallationen som helhed.

Stk. 4. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis der installeres målere til måling af det samlede forbrug af vand, og målere til måling af det samlede forbrug af varme til opvarmning og varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

Bekendtgørelse af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive.