Mistillidsvotum

I en ejerforening vælges såvel bestyrelsesformanden (enten direkte eller indirekte ved en efterfølgende konstituering) som bestyrelsesmedlemmerne af generalforsamlingen og et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller den samlede bestyrelse kan til enhver tid afsættes af en lovlig indkaldt generalforsamling ved simpel majoritet, og det er uanset vedtægtens bestemmelse om valgperiode, jf. UfR 1976.755V, og successiv afgang eller om det er lønnet. Ved afsættelsen behøver der ikke, at foreligge nogen form for pligtforsømmelse.

Forslag om mistillidsvotum kan fremsættes til behandling af det forum, der har valgt bestyrelsesmedlemmerne, det vil sige generalforsamlingen, og forslaget kan vedtages med det samme flertal de er valgt med, det vil sige simpel majoritet. Et forslag om mistillidsvotum kan fremsættes når som helst under en generalforsamling, dog ikke under punktet eventuelt, hvor der ikke kan træffes beslutninger og behøver ikke at være varslet forud for generalforsamlingen. Et mistillidsvotum kan også varsles på dagsordenen under indkomne forslag til den ordinære generalforsamling. En mistillidsvotum er en principvedtagelse om, at bestyrelsen skal gå af.

En vedtagelse af et mistillidsvotum kan bringes til afstemning under flere punkter på en generalforsamling fx bestyrelsens beretning, godkendelse af årsregnskab og budget. Generalforsamlingens vedtagelse af et mistillidsvotum medfører ikke, at bestyrelsen hermed er afsat, men den fungerer som en slags ”forretningsbestyrelse”, der på ad hoc basis forestår den daglige ledelse indtil en ny bestyrelse er valgt.

Bestyrelsens beretning bringes ofte til afstemning selvom formålet hermed måske ikke er indlysende. Bestyrelsen vil jo sjældent kunne ændre det den har foretaget, men i afstemningsresultatet vil ligge en tilkendegivelse af, hvorvidt generalforsamlingen vil gøre ansvar gældende over for bestyrelsen og hvorvidt bestyrelsen findes at have disponeret inden eller uden for sine vedtægtsmæssige beføjelser. Heri ligger bl.a., at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og at generalforsamlingens beslutninger skal følges af bestyrelsen.

Tilsvarende bringes foreningens årsrapport til afstemning. Nægtes en godkendelse af regnskabet, kan bestyrelsen ikke disponere ud fra det og en underkendelse må betragtes som et mistillidsvotum.

Der kan også fremsættes forslag om mistillidsvotum mod dirigenten og et sådant forslag skal behandles straks og bringes til afstemning efter samme regel som ved valg af dirigent.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid selv nedlægge sit hverv som bestyrelsesmedlem.