Finansiering af vedligeholdelsessager

Set med en ejerforenings øjne kan realkreditfinansiering ikke anvendes, når ejerforeninger skal have finansieret oprettende vedligeholdelsesarbejder. Oprettende vedligeholdelsesarbejder finansieres normalt på en eller flere af følgende måder:

- Ekstraordinær opsparing - Grundfond

- Kontant berigtigelse

- Forhøjelse af fællesomkostningerne

- Fælleslån i pengeinstitut

- Kassekredit i pengeinstitut

I forbindelse med optagelse af fælleslån og kassekredit i pengeinstitut er det vigtigt, at der er tinglyst en vedtægtsbestemmelse som fx følgende:

§ 19 Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtægten)

Stk. 1      Vedtægten kan tinglyses pantstiftende for kr. 50.000 i hver lejlighed til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder for krav efter § 17, stk. 4.

Stk. 2      Beløbet reguleres op og ned i takt med de procentvise stigninger respektive fald i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (2000=100), der indtræder med det på tinglysningstidspunktet gældende nettoprisindeks.

Det seneste forud for en eventuel tvangsauktion offentliggjorte nettoprisindeks vil være at anvende ved beregningen. Panteretten skal dog altid udgøre mindst kr. 50.000.

Såfremt nettoprisindekset måtte blive afløst af et andet indeks til beregning af prisudviklingen, skal dette indeks anvendes, således at panteretten til stadighed justeres i takt med prisudviklingen.

Stk. 3      Panteretten efter stk. 1 respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten.

Vigtigt - rentefradrag

Vær opmærksom på rentefradraget.

Pauli Andersen, E/F Rådgivning, udgav i 2010 det første samlede tværfaglige værk om finansiering af oprettende vedligeholdelsesarbejder i ejerforeninger ud fra en byggeteknisk, entrepriseretlig, finansiel, forsikringsmæssig, kreditaftaleretlig, obligationsretlig, skatteretlig og tingsretlig synsvinkel.

Værket er nu under opdatering og udkommer i efteråret 2018.

Planlægning og finansiering af oprettende vedligeholdelse i ejerforeninger