Stemmeret og overgang

Stemmeret og overgang

Alle medlemmer af en ejerforening har én stemme. En stemmeret er en individuel ret. Ejerforeningens medlemmer, ejerlejlighedsejerne, har som pligtmæssige medlemmer af ejerforeningen en stemmeret på generalforsamlingen og har selvsagt adgang til generalforsamlingen.

Ejerlejlighedslovens § 2 taler om:

Stk. 1: ”Ejeren af en ejerlejlighed har sammen med andre ejere af lejligheder ejendomsret …….,"

Stk. 2: ”Til lejligheden hører i samme forhold rettigheder og forpligtelser for ejeren som deltager i et samtlige ejere omfattende fællesskab (ejerforeningen).” og

Stk. 3: ”De i stk. 1 og 2 omhandlede rettigheder og forpligtelser kan ikke adskilles fra ejendomsretten til lejligheden.

Bestemmelsen definerer, at den samlede ejerlejlighedsret består af tre elementer:

1) retten til faktisk og retlig eneråden over særejendom (ejerlejligheden),

2) medejendomsret til ejendommens fællesbestanddele samt

3) rettigheder, herunder stemmeret, og forpligtigelser som medlem af ejerforeningen.

Bestemmelsen indeholder et princip om rettighedernes uadskillelighed og medfører, at ejeren ikke kan give en anden person uigenkaldelig fuldmagt til at udøve stemmeretten i ejerforeningen, og at rettighederne og pligterne påhviler ejerlejlighedsejeren, også selvom lejligheden er udlejet.

Stemmeretten på generalforsamlingen følger ejerskabet af ejerlejligheden, hvoraf kan udledes, at stemmeretten overgår fra overdrager til erhverver pr. overtagelsesdagen og fx ikke allerede på aftaletidspunktet eller tidspunktet for skødets tinglysning (sikringsaktens iagttagelse), jf. Peter Blok: ”Ejerlejligheder”, 3. udg., 1995, side 400-401 og Peter Andreasen: ”Ejerlejligheder - i praksis”, 1. udg. 1997, side 99. Det er uden betydning, om købsaftalen er betinget og skulle købsaftalen senere blive misligholdt, går stemmeretten tilbage til overdrager, hvis købsaftalen hæves.