Hvis forsikringsselskabet går konkurs?

industrial-1565855_1920Garantifonden for skadesforsik-ringsselskaber er en privat, selvejende institution, der dækker erstatningskrav, der er udækkede som følge af et dansk skadesforsikringsselskabs konkurs, til følgende:

– Forsikringstagere med privatforbrugerforsikringer (forbruger-forsikringer). Ejerforeninger er at betragte som forbruger,

– tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,

– tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer,

– kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, samt

– bygningsbrandskader på alle typer af ejendomme.

Fonden dækker erstatningskrav, når et dansk direkte tegnende skadesforsikringsselskab, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, bliver erklæret konkurs.

fire-171229_1920

Fondens formue skal udgøre mindst 300 mio. kr. Forsikringsselskaberne har pligt til at bidrage til fonden.

Fonden dækker udækkede erstatningskrav, der er opstået før konkursdekretets afsigelse og indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne, jf. § 124 i konkursloven.

Fonden dækker præmier, som er indbetalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police.

Erstatningskrav, der ønskes dækket af fonden, og som ikke er anmeldt til det forsikringsselskab, der er erklæret konkurs, skal anmeldes til fonden snarest muligt og senest seks måneder efter konkursdekretets afsigelse. Erstatningskrav, som er anmeldt til det selskab, der er erklæret konkurs, inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til fonden.

Udbetalinger fra fonden skal finde sted snarest muligt og senest tre måneder efter anmeldelse af kravet. Har fonden ikke været i stand til at indhente de oplysninger, der er fornødne til bedømmelse af kravet og fastsættelse af udbetalingens størrelse, skal fonden meddele den sikrede, hvilke oplysninger fonden skal indhente.

Finanstilsynet skal straks efter afsigelse af konkursdekret indrykke meddelelse om følgende i dagspressen:

– Forsikringsselskabets konkurs,

– forsikringsdækningens ophør,

– nytegning af lovpligtige forsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed, samt

– anmeldelse af erstatningskrav til Fonden og hvortil anmeldelse kan ske.

Der henvises til lov om en garantifond for skadesforsikringsselska-ber, jfr. lovbekendtgørelse nr. 172 af 17. marts 2005, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 108 af 7. februar 2007.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27556

Husejernes Forsikring              house-fire-1548280_1920

Husejernes Forsikring er ikke et dansk skadesforsikringsselskab, men et agentur for det udenlandske forsikringsselskab Gable Insurance AG og derfor ikke omfattet af fonden, jf. oven for.

Et agentur repræsenterer et forsikringsselskab på et andet geografisk marked end der, hvor forsikringsselskabet har hovedkontor og/eller filialer.