Forbud mod rygning

addict-84430Rygning er livsfarligt

Det er velkendt at rygning er livsfarligt for aktive rygere. Det er også farligt for personer, at opholde sig i rum, hvor der bliver røget. Man behøver ikke, at kunne se eller lugte røgen for at være passiv ryger. Op til 10 % af de ultrafine og lugtfrie røgpartikler (det er gassen der lugter) kan uden problemer passere fra den ene lejlighed til den anden gennem utætheder i etageadskillelser og vægge.

To cigaretter kan give en koncentration på 200.000 ultrafine partikler pr. m3 luft. På en trafikeret gade er der 8-15.000 partikler pr. m3 luft, hvilket også svarer til koncentrationen i en lejlighed, der ligger over en rygelejlighed.

Rygning er kræftfremkaldende og kan føre til blodpropper og give luftvejssygdomme, ligesom børn har øget risiko for dårlig trivsel og en lang række sygdomme, herunder vuggedød.

Lov om ejerlejligheder

Lov om ejerlejlighed giver ejerforeninger mulighed for i vedtægter og husorden at regulere, hvad man som lejlighedsejer skal tåle fra sin nabo. Husordenen har oftest regler om brug af fællesarealer som vaskerum og cykelkælder. Ejerforeningen kan også i husordenen fastsætte regler for brugen af selve lejligheden som fx hold af husdyr.

En ejerforening kan på en generalforsamling med enighed vedtage en vedtægtsændring om, at beboerne ikke må ryge indendørs i egen lejlighed. En ejerforening vil efter E/F Rådgivnings opfattelse ikke gyldigt med kvalificeret eller simpelt flertal kunne vedtage et forbud mod rygning i lejlighederne, jf. dansk rets lighedsgrundsætning. Lighedsgrundsætningen går ud på, at indrømme samtlige ejerlejlighedsejere samme rettigheder. Beslutninger, der strider med lighedsgrundsætningen, er ugyldige.

Der vil ikke være noget til hinder for, at en ejerforening med kvalificeret flertal kan vedtage et forbud i vedtægten eller med simpelt flertal et forbud i husordenen mod rygning på ejerforeningens fællesarealer, herunder trappeopgange, kælderarealer, vaskerum mv., herunder også altaner og terrasser selvom ejeren har en eksklusiv brugsret hertil.

Naboretlige regler

Mellem ejerlejlighedsejere gælder almindelige naboretlige principper. Efter de naboretlige principper må den ulempe, en ejerlejlighedsejer påfører de øvrige lejlighedsejere, ikke overstige, hvad der efter ejendommens karakter og beliggenhed må anses for sædvanligt eller rimeligt.

Lov om røgfri miljøsmoking-ban-1503076

Denne lov gælder ikke for ejerforeninger.

Kendelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet kan finde her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=11388&rg=7

addict-84430