Tekniske definitioner

Vedligeholdelse og forbedring

Udvendig vedligeholdelse:

Tagværk, kviste, facader, sokler, kælderydervægge, svalegange, kældertrapper, vinduer, døre, porte og gennemgange, udearealer og øvrige bygninger.

Indvendig vedligeholdelse:

Kælder, gange og trapper, etageadskillelser, toilet, bad og køkken i fælleslokaler, varmeanlæg og rørføring, vandinstallationer og brugsvandsrørføring, afløbs(faldstammer)- og kloakinstallationer, gasinstallationer, ventilationsanlæg, stærk- og svagstrømsinstallationer.

Forebyggende vedligeholdelse

Forebyggende vedligeholdelse omfatter en planlagt indsats, som udføres inden ejendommens ydeevne reduceres til et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau, eller for at forhindre følgeskader. Eksempler på forebyggende vedligeholdelse er overfladebehandling og vedligeholdende reparationer.

Afhjælpende vedligeholdelse

Afhjælpende vedligeholdelse er en ikke planlagt indsats, som udføres for at udbedre skader eller afhjælpe driftssvigt. Eksempel på afhjælpende vedligeholdelse er brud i rørføringen og lignende.

Oprettende vedligeholdelse

Oprettende vedligeholdelse er en planlagt indsats som medfører en væsentlig kvalitetsforbedring af ejendommen og ofte forårsaget af tidligere tiders forsømmelser af økonomisk og/eller indsatsmæssig art. Eksempler på oprettende vedligeholdelse er udskiftning af tag og vinduer.

Forbedringer

Forbedringer er et ikke ubetydeligt løft af ejerlejlighedens værdi. Eksempelvis kan der være tale om, at få lagt bad ind i lejligheden, få etableret altaner til lejlighederne, etableret taglejligheder og lign.

Vedligeholdelsesniveau

Ejendommen er ejerlejlighedsejernes mest værdifulde økonomiske aktiv. Det er derfor ejerforeningens ansvar, og bestyrelsens ansvar og opgave i særdeleshed, at bevare ejendommens værdi ved til stadighed at sikre et acceptabelt og forsvarligt vedligeholdelsesniveau.

Omkostningerne til bygningsvedligeholdelse bør fordele sig på følgende måde:

         Forebyggende vedligeholdelse .............  60 %

         Afhjælpende vedligeholdelse ................  15 %

         Oprettende vedligeholdelse ..................  25 %