Flertalsbeslutninger uden generalforsamling – skriftlig afstemning

Der kan ikke uden hjemmel i ejerforeningens individuelle vedtægt træffes flertalsbeslutninger uden afholdelse af generalforsamling. Ifølge normalvedtægten fra 2004 § 2, stk. 3 gælder følgende:

træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.”

og ifølge den nye normalvedtægt, der træder i kraft pr. 1. januar 2021 gælder følgende:

Generalforsamlingen træffer beslutninger med simpelt flertal efter fordelingstal, medmindre andet følger af ejerlejlighedsloven eller denne normalvedtægts §§ 4-6”.

Ifølge normalvedtægten træffes beslutninger i ejerforeninger på generalforsamlinger, hvilket vil sige et fysisk møde mellem ejerforeningens medlemmer. Henset til udviklingen af de elektroniske mødeplatforme og udbredelsen af Covid-19 virussen vil man formentlig i dag kunne afholde en elektronisk generalforsamling forudsat at samtlige har mulighed for at logge på.

Ovennævnte regel hindrer dog ikke, at en beslutning kan træffes med skriftlig afstemning fra samtlige ejerlejlighedsejere, for så vidt der her er tale om en almindelig aftale.