Skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer

Ejerforeninger kan udbetale skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, som yder bistand som led i ejerforeningens skattefri virksomhed, jf. ligningslovens § 7 M:

Godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, er skattefri for modtageren. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet.

Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til at dække udgifter, som bestyrelsesmedlemmet afholder på ejerforeningens vegne og ikke overstiger de satser, der fastsættes af Skatterådet.

Skatterådets satser fra 1. januar 2016 er:

– Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug med indtil 2.350 kr. pr. år, jf. bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed § 3, og

– til administrative omkostninger fx kontorartikler, porto og møder (skal ikke dokumenteres), kan der udbetales indtil 1.400 kr. pr. år, jf. bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed § 4, pkt. 1.

Både lønnet og ulønnet job i ejerforeningen

I en situation, hvor et bestyrelsesmedlem har både et lønnet og et ulønnet job i ejerforeningen, er det afgørende for, om der kan udbetales skattefri godtgørelser efter ligningslovens § 7 M, hvorvidt der er tale om isolerede og selvstændige aktiviteter. Det vil sige, om udgifterne er holdt hver for sig med eget udgiftsområde og budget, og om aktiviteterne er adskilte. Er det tilfældet, taler det for, at der kan udbetales godtgørelse efter jf. ligningslovens § 7 M.

Landsskatteretten har i en sag om godtgørelser fra en forening til en medarbejder, der både arbejdede lønnet og ulønnet, afgjort, at godtgørelserne ikke kunne udbetales skattefrit, fordi det ikke tydeligt fremgik, at der var tale om to selvstændige hverv, hvor det ene var lønnet og det andet ulønnet, jf. SKM2008.88.LSR.

Godtgørelse af udgifter efter regning

Ejerforeningen kan, i stedet for at udbetale godtgørelser efter Skatterådets satser, vælge at godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne bilag, jf. bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed § 6.

Der kan ikke både udbetales skattefri godtgørelse og refunderes udgifter efter regning inden for det samme indkomstår. Dette princip gælder for hver af de anførte udgiftstyper for sig, jf. bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, § 7.

Telefon, computer og datakommunikation

Får et bestyrelsesmedlem, der er omfattet af ligningslovens § 7 M, stk. 1, stillet en pc, en telefon eller internetforbindelse til rådighed til brug for vedkommendes bistand som led i ejerforeningens skattefri virksomhed, anses bestyrelsesmedlemmet fortsat for ulønnet, og vedkommende er ikke skattepligtig efter ligningslovens § 16, stk. 12 og 13, af privat rådighed over de pågældende goder, jf. ligningslovens § 7 M, stk. 3.

Det er en forudsætning, at de pågældende goder stilles til rådighed med henblik på ejerforeningens skattefri virksomhed.

Får et bestyrelsesmedlem stillet telefon, computer eller datakommunikationsforbindelse til rådighed, kan der ikke samtidig udbetales godtgørelse efter ligningslovens § 7 M, stk. 1, for udgifter, som bestyrelsesmedlemmet afholder til tilsvarende ydelser.

Har et bestyrelsesmedlem eksempelvis fået stillet en telefon til rådighed, kan bestyrelsesmedlemmet ikke samtidig få skattefri godtgørelse for udgifter til telefonsamtaler, men derimod godt modtage andre af de skattefri godtgørelser efter ligningslovens § 7 M, som er fastsat af Skatterådet. Tilsvarende kan et bestyrelsesmedlem, der eksempelvis har fået stillet en computer til rådighed uden internetadgang, godt få skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til internetforbrug efter satserne fastsat af Skatterådet.