Energimærkning

Det er lovpligtigt, at energimærke bygninger. Formålet er, at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er bl.a. et krav om energimærkning ved salg af lejligheder, hvorfor de fleste ejerforeninger altid skal have et energimærke, da der normalt sker et løbende salg af lejligheder. Små ejerforeninger, hvor der kun sker salg af lejligheder med mange års mellemrum, kan tale for, at afvente med at få udarbejdet et energimærke, til når der sker et salg.

Når en ejerlejlighed i en ejerforening skal sælges, er det lovpligtigt at fremlægge en energimærkning for lejligheden. Energimærkningen udarbejdes dog for hele ejendomme, når der er tale om en ejerforening, jf. bekendtgørelsens § 2, 6). Det er ejerforeningen, der har ansvaret for, at få udarbejdet et energimærke og dette skal vederlagsfrit stilles til rådighed for ejerlejlighedsejerne. 

Hovedregel: Gyldighedsperioden af energimærkning er 10 år

Ifølge bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er energimærkninger gyldige i 10 år, jf. § 15, stk. 1. Det vil sige at energimærkninger udarbejdet før ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse den 4. september 2017, er gyldige i 10 år, jf. § 46, stk. 4.

Undtagelse: Efterfølgende væsentlige ændringer

Hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført bygningsmæssige ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne, vil den tidligere udarbejdede energimærkning ikke være gyldig, jf. § 15, stk. 3.

Hvornår er en bygningsmæssig ændring væsentlig?

Det vil bero på en konkret individuel vurdering, hvad man anser for, at være en væsentlig ændring, der bevirker, at det eksisterende energimærke bliver ugyldigt. Som udgangspunkt skal væsentlighedskriteriet lægges til grund, hvorefter mindre energimæssige forbedringer kan udelukkes, som fx at isolere et 4 meter uisoleret varmerør i en kælder eller at yderdøre mod hovedtrapper udskiftes.

Af eksempler på væsentlige ændringer kan nævnes følgende generelle energiforbedrende tiltag i tilfældig rækkefølge: efterisolering af varme- og varmtvandsrør i kælder og på loft, isolering af uisolerede stigstrenge, efterisolering af gulv mod kælder eller etageadskillelse mod loft, samt facadevis udskiftning af vinduer, omdannelse af pulterrum til taglejligheder, ændring af forhold mellem bolig- og erhvervsareal og lign.

Lejeretlig regulering

Lov om leje § 37, stk. 4Udgifterne til energimærkning medtages i regnskabet for varme og opvarmning af brugsvand som en forholdsmæssig del med lige store beløb i hvert af årene i den periode, energimærkningen er gyldig. Endvidere kan medtages en passende forrentning af den del af udgiften til energimærkning, der ikke er dækket ved lejernes betaling efter 1. pkt.

Lov om leje § 46 a. Har en godkendt energikonsulent udarbejdet energimærkning, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal udlejeren orientere lejerne herom og på en lejers forlangende give denne eller dennes befuldmægtigede adgang til at gennemgå dette materiale og eventuelle bilag hertil.

Stk. 2. Beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne kan foreslå gennemførelse af arbejder, der er angivet i en energiplan i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, når der samtidig anvises mulighed for finansiering og dækning af de driftsudgifter, der følger af arbejdernes gennemførelse.

Stk. 3. Leverer udlejeren varme og opvarmning af brugsvand, og overstiger udgifterne hertil ifølge det senest udsendte varmeregnskab for et år halvdelen af lejen for den pågældende periode, kan beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne forlange, at der udføres alle eller en del af de arbejder vedrørende varme og opvarmning af brugsvand, der er angivet i en energiplan, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Foreligger der ikke energimærkning med tilhørende energiplan, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, kan lejerne, såfremt forholdet er omfattet af 1. pkt., kræve, at udlejeren gennemfører en sådan energimærkning. Det er en betingelse, at beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne samtidig giver tilslutning til en lejeforhøjelse til dækning af samtlige de udgifter, der følger af arbejdernes gennemførelse, jf. lejelovens § 58, stk. 4.

 

Oplysninger til energimærkningsfirmaet

Ejerforeningen skal give energimærkningsfirmaet de oplysninger om bygningen, som er nødvendige for at udarbejde energimærkningen, jf. § 10. Foreningen skal ligeledes give energimærkningsfirmaet adgang til, at indhente oplysninger om de tidligere udførte energimærkninger og eftersyn af tekniske anlæg, der er indberettet i elektronisk form til Energistyrelsen.

Vigtigt

Energimærkningsfirmaet skal være uvildigt i den enkelte sag. Derfor må det firma, der har været involveret i en bygningsrenovering (væsentlige ændringer) ikke efterfølgende udarbejde det nye energimærke, jf. § 35.

Ifølge energimærkningsbekendtgørelsens § 35, stk. 1 og 2 skal følgende krav til uvildighed overholdes og dermed kunne dokumenteres:

- det certificerede energimærkningsfirma er uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som certificeret energimærkningsfirma, og

- det certificerede energimærkningsfirma må ikke have deltaget i projekteringen af eller opførelsen den nye bygning, som herefter energimærkes efter bekendtgørelsens § 18.

Den generelle hovedregel er, at hvis der er tvivl, så må man ikke.

Uvildighedskravet er en parameter, der er utrolig vigtig for energimærkningsordningen, og som også bliver tillagt stor betydning i EU-direktivet. Energistyrelsen ser med stor alvor på overtrædelser af uvildighedskravet, som er en helt essentiel del af energimærkningsordningen. En overtrædelse af dette krav sanktioneres med bødeforlæg, jf. § 45, ligesom den udarbejdede energimærkningsrapport er ugyldig og skal udarbejdes på ny af et nyt energimærkningsfirma, der er uvildigt.

Opnå stor besparelse ved udarbejdelse af energimærke

E/F Rådgivning rådgiver mange ejerforeninger i valget af energikonsulent, for at sikre den optimale kvalitet i energimærkningsrapporten og den bedste pris. Priserne kan svinge meget og i de fleste tilfælde opnår E/F Rådgivning en besparelse på 50 %. Benytter ejerforeningen ikke det tilbud, som E/F Rådgivning har fremskaffet, er processen uden omkostninger for ejerforeningen, hvorfor det er risikofrit for ejerforeningen at benytte denne ydelse, og ejerforeningen slipper for at bruge tid på at undersøge markedet og indhente tilbud.

Lovgrundlag

Den obligatoriske energimærkning af bygninger er fastsat i: