Ejerforeninger bør gennemgå foreningens vedtægtsforhold snarest

Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven blev præsenteret af Erhvervsministeriet den 21. marts 2018. Rapporten indeholder på side 293 et udkast til ny normalvedtægt 2018.

Hvordan skal ejerforeninger forholde sig til den nye normalvedtægt afhængig af deres nuværende situation?
Alle ejerforeninger bør snarest gennemgå foreningens særvedtægter og den nye normalvedtægt!

Historik

Den første normalvedtægt fra Boligministeriet blev bekendtgjort i bekendtgørelse nr. 251 af 14. juni 1966 i forbindelse med vedtagelsen af den første lov om ejerlejligheder. Dernæst kom en ændring af normalvedtægten ved bekendtgørelse nr. 124 af 16. marts 1976.

Pr. 1. januar 2005 blev normalvedtægten fra 1966 erstattet af normalvedtægten  af 14. december 2004.

For nye ejerforeninger

Den nye normalvedtægt fra 2018 (NV18) vil blive udstedt ved bekendtgørelse i løbet af efteråret 2018 og finde anvendelse for ejerforeninger, der stiftes efter ikrafttræden af den nye normalvedtægt, medmindre der for den pågældende ejerforening vedtages en særvedtægt, jf. ejerlejlighedslovens § 7, hvilket anbefales. Den nye ejerforening bør derfor gennemgå NV18 for at se, om den vil være bundet/ikke bundet af bestemmelser i NV18, som normalvedtægten fra 2004 (NV04) ikke regulerer. Den tidligere normalvedtægt var fra 1996.

For eksisterende ejerforeninger med tinglyst særvedtægt

Den nye normalvedtægt ændrer ikke ved eksisterende særvedtægter, som fortsat vil være gældende fuldt ud. NV18 er deklaratorisk (fravigelig) og vil finde anvendelse, såfremt reglerne i NV18 ikke er fraveget ved en gyldig  og tinglyst særvedtægt. Det medfører, at en eksisterende særvedtægt udfyldes med den nye normalvedtægts bestemmelser med virkning fra ikrafttrædelsen af denne, når særvedtægten ikke efter sit indhold regulerer det pågældende spørgsmål eller ikke regulerer dette fuldt ud. I det omfang NV18 alene indeholder en kodificering af gældende ret, er dette uproblematisk. Ønskes en anden regulering, som ikke fremgår af en eksisterende særvedtægt, må dette vedtages i ejerforeningen efter reglerne om vedtægtsændringer. NV18 sikrer, at der er grundlag for, at kunne vedtage beslutninger i ejerforeningen, men giver fortsat ejerne mulighed for, at tilpasse vedtægten efter ejerforeningens individuelle ønsker og behov. Se forskellen på en særvedtægts indvirkning af henholdsvis NV04 og NV18 (der er mere omfattende) nederst på side.

For eksisterende ejerforeninger med tinglyst normalvedtægt fra 2004 - NV04

I ejerforeninger, hvor NV04 er tinglyst, hvilket egentlig er overflødigt for den vil gælde under alle omstændigheder, jf. ejerlejlighedslovens § 7, har den tinglyste NV04 samme status som en særvedtægt. Dette medfører, at NV18 kun finder anvendelse i det omfang, den tinglyste NV04 ikke efter sit indhold regulerer spørgsmål eller ikke regulerer det fuldt ud. NV18 er deklaratorisk (fravigelig) og anvendes udfyldende. Det vil sige, at ejerforeningen skal gennemgå NV18 for at se, om den vil være bundet/ikke bundet af bestemmelser i NV18, som NV04 ikke regulerer.

For eksisterende ejerforeninger uden tinglyst vedtægt

I forhold til ejerforeninger, der i dag anvender NV04, men hvor den ikke er tinglyst, vil der formentlig blive indført en overgangsordning, således at NV04 finder anvendelse i et år efter ikrafttræden af NV18, der så vil erstatte NV04. Dette giver eksisterende ejerforeninger uden tinglyst vedtægt mulighed for, at tage stilling til, om ejerforeningen vil være omfattet af NV18, eller om ejerforeningen vil vedtage en særvedtægt, hvilket anbefales.

I praksis for mange ejerforeninger

Mange ejerforeninger har i dag en vedtaget og tinglyst vedtægt og den bør sammenholdes med den nye normalvedtægt NV18, der vil udfylde den tinglyste vedtægt. De væsentligste forskelle ses af sammenligningen neden for på en særvedtægt i en ejerforening før og efter NV18.

Se også om vedtægter.