Generalforsamling

Generalforsamlingen er ejerforeningens højeste myndighed. Anliggender, der ikke ifølge lovgivningen og vedtægter er underkastet endelig afgørelse i andet foreningsorgan, kan af ejerlejlighedsejere indbringes for generalforsamlingen.

Alle ejerlejlighedsejere er automatisk medlemmer af ejerforningen og har selvsagt adgang til generalforsamlingen. Tilsvarende gælder det for ejerlejlighedsejernes ægtefælle og nærtstående slægtninge og de må alle medbringe en rådgiver. Derimod er det tvivlsomt, om ejerlejlighedsejernes lejer har adgang, andet end ved fuldmagt fra ejerlejlighedsejeren. Endvidere har ejerforeningens ejendomsadministrator, advokat, revisor, byggetekniske rådgivere mv. normalt adgang til generalforsamling. Om andre skal have adgang, afgøres af dirigenten.

Dirigent

Generalforsamlingen vælger, ofte indstilling fra bestyrelsen, sin dirigent, der leder ejerforeningens generalforsamling. Dirigenten vælges blandt de fremmødte deltagere. Det er alene den generalforsamlings valgte dirigent, der afgør, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig samt med hvilke stemmeflertal givne emner/forslag skal afgøres.

Generalforsamlingsreferater

Generalforsamlingsreferater er offentlige og ligger ofte på ejerforeningens hjemmeside. Generalforsamlingsreferater bør udarbejdes så konkret som muligt, så det er nemt, at finde historiske informationer og relevant dokumentation om trufne beslutninger.