Foreningens adgang til ejerlejlighederne

Ejerlejlighedslovens § 5, stk. 2, anfører, at ”Ejeren skal give adgang til sin lejlighed, når dette er nødvendigt af hensyn til eftersyn og reparationer.” Der tænkes på reparationer og vedligeholdelsesarbejder på fælles installationer, der befinder sig i ejerlejligheden, jf. Betænkning nr. 395/1965 angående ejerlejligheder m.v., side 144.

Såfremt ejerforeningen på en generalforsamling med det fornødne flertal beslutter sig for nye stigstrenge (varmt- og koldtvandsrør), nye varmerør til radiatorer, skift fra enstrengs- til tostrengsanlæg, installation af tv og/eller internet med kabling og lignende, må ejerlejlighedsejerne tåle, at ledninger/rør mv. føres gennem deres ejerlejlighed.

Hvis hovedledningens placering er besluttet alene ud fra saglige hensyn, kan en ejerlejlighedsejer ikke nægte foreningen adgang til ejerlejligheden for at foretage installationsarbejdet.

En ejerlejlighedsejer kan modsætte sig, at der som følge af ændringer eller moderniseringer, som ejerlejlighedsejeren af en anden ejerlejlighed på egen hånd har foretaget - eller ønsker at foretage - i sin ejerlejlighed, føres nye ledninger mv. gennem dennes ejerlejlighed.