Fordelingstal og stemmeret

Efter normalvedtægtens (2004) § 2, stk. 3, træffes beslutninger på generalforsamlingen ”ved stemmeflerhed efter fordelingstal”.  Ejerlejlighedens tinglyste fordelingstal angiver ejerlejlighedsejerens andel i de fælles bestanddele, jf. lov om ejerlejligheder § 2, stk. 1: ”Ejeren af en ejerlejlighed har sammen med andre ejere af lejligheder ejendomsret til grunden, fælles bestanddele og tilbehør m.v. efter et fordelingstal, der fastsættes som en brøkdel. Er fordelingstal ikke fastsat, er lejlighederne ligestillede.” At der stemmes efter fordelingstal og ikke efter ”hoveder/ejerlejligheder”, fremgår ligeledes af lov om ejerlejligheder § 2, stk. 2: ”Til lejligheden hører i samme forhold rettigheder og forpligtelser for ejeren som deltager i et samtlige ejere omfattende fællesskab (ejerforeningen).

Heraf følger, at hovedreglen er, at ejerforeningens fordelingstal sættes i direkte forbindelse med afstemningen på ejerforeningens generalforsamling, for så vidt der ellers kunne ske en skævvridning af de store ejerlejligheder til fordel for de mindre ejerlejligheder. Udgangspunktet er, at der stemmes efter fordelingstal, idet det enkelte medlems stemme medregnes efter og i overensstemmelse med det for ejerlejlighedens fastsatte fordelingstal. Således har en ejerlejlighedsejer af en større eller flere mindre ejerlejligheder større indflydelse end en ejerlejlighedsejer med en mindre ejerlejlighed, som også betaler mindre til ejerforeningens fælles omkostninger.

Ejerforeningens fordelingstal fastsættes af den oprindelige ejer ved udstykningen af ejendommen i ejerlejligheder og indføres i en ejerlejlighedsfortegnelse, der tinglyses, jf. tinglysningsbekendtgørelsens § 31: ”Forinden eller samtidig med tinglysning af det første skøde på en ejerlejlighed skal der indsendes en anmeldelse om ejendommens opdeling i ejerlejligheder.

Ejerforeningens fordelingstal har navnlig betydning for fordelingen af fællesomkostninger, jf. lov om ejerlejligheder § 6, og for stemmeretten i ejerforeningen i ejerforeningen, jf. lov om ejerlejligheder § 2, stk. 2, og normalvedtægten (2004) § 2, stk. 3, og bør fastsættes under hensyntagen til ejerlejlighedernes indbyrdes værdi.

Reglen i normalvedtægtens § 2, stk. 3, om stemmeret efter fordelingstal er ikke ufravigelig (præceptiv), og bør kun ændres i meget særlige tilfælde, idet en skæv fordeling kan forringe ejerlejlighedernes salgbarhed. En ændret stemmefordeling kan alene vedtages med enighed.

Fordelingstal – fastsættelse og ændring