Suppleanter

Suppleanter

Hovedreglen er, at suppleanter først træder til ved varigt eller længerevarende forfald (mindst 12 uger), hvorved forstås fra det tidspunkt bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen eller meddeler bestyrelsen forfald for en længerevarende periode. Suppleanten opnår først stemmeret, når suppleanten varigt er bestyrelsesmedlem eller indtrådt for en længerevarende periode på mindst 12 uger. Indtil suppleanten er bestyrelsesmedlem har suppleanten ingen indflydelse i bestyrelsen, hverken tale- eller stemmeret, men kun ret til iagttage og kan deltage passivt i bestyrelsesmøder for at få erfaring med og indblik i bestyrelsesarbejdet for hurtigere, at komme ind i bestyrelsens arbejde ved et bestyrelsesmedlems forfald midt i en valgperiode.

Suppleanter afgår hvert år, og kan genvælges. Suppleanter er ikke suppleanter for bestemte bestyrelsesmedlemmer, men for dem alle, herunder også for formanden og tilkaldes ikke ved et bestyrelsesmedlems fravær fra ét eller få bestyrelsesmøder, men kun ved et bestyrelsesmedlems afgang eller længerevarende fravær på mindst 12 uger, jf. normalvedtægtens § 8, stk. 3. Der gælder ved korterevarende fravær næppe nogen udfyldende regel om, at suppleanter umiddelbart indtræder i bestyrelsesfunktionen, for så vidt suppleanten næppe indtræder blot ved et bestyrelsesmedlems forfald til et enkelt møde.

Suppleanter kan ikke deltage i bestyrelsesarbejdet, førend de bliver indkaldt til at afløse et bestyrelsesmedlem, der har meddelt varigt/længerevarende forfald eller nedlagt sit bestyrelsesmandat.

Det er udelukkende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har beslutningskompetence. Suppleanter er ikke bestyrelsesmedlemmer og har selvsagt ingen beslutningskompetence. Suppleanter kan ikke være medlemmer af et af bestyrelsen nedsat udvalg, der har beslutningskompetence, da de ikke er bestyrelsesmedlemmer.