Grundfond

En del ejerforeninger har følgende bestemmelse i ejerforeningens vedtægter:

Opsparing til vedligeholdelse og forbedring (grundfond)

Når det begæres af mindst 1⁄4 af ejerforeningens medlemmer, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10 % af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Den enkelte ejer kan ikke disponere over grundfonden.

Normalvedtægtens § 12: Opsparing til vedligeholdelse og forbedring (grundfond):

"Når det begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10 pct. af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Den enkelte ejer kan ikke disponere over grundfonden."

I tidernes morgen overvejede man fra lovgivers side, at indføre en regel om obligatorisk oprettelse af en såkaldt grundfond, som særlig skulle tjene til styrkelse af ejerforeningens kreditværdighed. Tanken blev dog opgivet, men i stedet indsattes i normalvedtægtens § 10 en bestemmelse om, at grundfond skal oprettes, når mindst ¼ af ejerne efter antal eller fordelingstal begærer det, mod normalt et simpelt flertal (minimum 50 %). Bestemmelsen er således en mindretalsbeskyttelse af de ejere, der mener, at det er nødvendigt med en vis henlæggelse til større vedligeholdelsesarbejder, men med et kvalificeret flertal kan ejerforeningen på en generalforsamling ændre denne bestemmelse.

Meningen er, at grundfondens midler kun skal anvendes til afholdelse af større vedligeholdelsesudgifter fx til reparation af tag, nye vinduer, renovering af stigstrenge og faldstammer, således at disse store udgifter kan fordeles over en årrække. Endvidere skal grundfonden sikre ejerforeningens likviditet og i det hele tjene til sikkerhed for fælleskreditorer. Derimod kan grundfonden ikke benyttes til afholdelse af de løbende driftsudgifter eller afvikling af fælleslån.

Lov om ejerlejligheder § 6, stk. 1:

Fælles udgifter, herunder udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier og udgifter til administration og vedligeholdelse af fællesbestanddele og tilbehør, bidrag til en eventuel grundfond m.v., udredes indbyrdes af de enkelte ejere efter det i § 2, stk. 1, nævnte forhold.

Et mindretal på mindst ¼ af foreningens medlemmer kan forlange, at der oprettes en opsparing til vedligeholdelse og forbedring. Der er ikke noget krav om, at denne opsparing sker til brug for nogen konkrete vedligeholdelses- og/eller forbedringsarbejder. Opsparingen skal ske således, at der ikke opkræves mere end 10 % af de årlige ordinære fællesbidrag.

Ønsker ejerforeningen at foretage yderligere opsparing i en grundfond, kan det ske, hvis der er tale om større konkrete vedligeholdelses- og/eller forbedringsarbejder. Beslutning om sådan yderligere opsparing til vedligeholdelsesarbejder kræver dog almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. Er der tale om forbedringsarbejder må der kræves 2/3 kvalificeret flertal, jf. simpelt eller 2/3 kvalificeret flertal.

En ejerlejlighedsejers anpart af grundfonden kan ikke overdrages eller pantsættes særskilt eller særskilt gøres til genstand for retsforfølgning fra særkreditorers side, jf. lov om ejerlejligheder § 2, stk. 3: ”De i stk. 1 og 2 omhandlede rettigheder og forpligtelser kan ikke adskilles fra ejendomsretten til lejligheden.

En grundfonds midler tilhører ejerforeningen som kun generalforsamlingen og bestyrelsen kan disponere over. Følgelig kan den enkelte ejerlejlighedsejer ikke disponere over sin andel i grundfonden. Ifølge mange overdragelsesaftaler tilfalder den overdragende ejerlejlighedsejers andel i grundfonden den erhvervende ejerlejlighedsejer uden særskilt kompensation, jf. ”tilfalder køber uden særskilt vederlag”, hvorfor der ikke skal foretages refusion. I tilfælde af tvangsauktion tilfalder opsparingen i grundfonden uden videre auktionskøberen.