Normalvedtægt

Historik

Boligministeriet fastsatte den 14. juni 1966 bekendtgørelse nr. 251 om normalvedtægt for en ejerforening i medfør af § 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder.

Boligministeriet fastsatte den 16. marts 1976 bekendtgørelse  nr. 124 om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerlejligheder vedrørende ekstraordinær generalforsamling.

Boligministeriet fastsatte den 14. december 2004 bekendtgørelse nr. 1332 om normalvedtægt for ejerforeninger i medfør af § 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004.

Erhvervsstyrelsen fremsatte i foråret 2018 forslag til en ny normalvedtægt for ejerforeninger.

Normalvedtægt

Normalvedtægten er ikke en traditionel vedtægt, men har mere karakter af et deklaratorisk regelsæt, der ikke tager stilling til en lang række spørgsmål, som en ejerforening bør tage stilling til. Dette gøres i en individuel vedtægt. Den individuelle vedtægt kan enten udformes som et:

tillæg til normalvedtægten, hvor man er nød til at have både den individuelle vedtægt og normalvedtægten, for at få et fyldestgørende billede af det regelsæt, der gælder for ejerforeningen,

eller som en:

- udtømmende individuel vedtægt, der inkorporerer normalvedtægtens bestemmelser og samler alle bestemmelser for ejerforeningen, bortset fra ejerlejlighedslovens, i ét dokument, hvilket gør det nemt for foreningens medlemmer hurtigt, at danne sig et indtryk og overblik i en given sag.

Tillæg til normalvedtægten

Den individuelle vedtægt indeholder bestemmelser, der supplerer normalvedtægtens deklaratoriske bestemmelser og/eller fraviger dem.

Udtømmende individuel vedtægt

Den udtømmende vedtægt indeholder den individuelle vedtægt tillige med samtlige bestemmelser i normalvedtægten, der ikke er fraveget i den individuelle vedtægt. Gengivelsen af normalvedtægten i den udtømmende individuelle vedtægt har ingen retlig betydning, idet disse bestemmelser gælder udfyldende, uanset om de er medtaget i den individuelle vedtægt eller ej, men giver et hurtigt , praktisk og pædagogisk overblik.

Den udtømmende individuelle vedtægt bør tilstræbes i en ejerforening, fordi den skaber det fuldstændige overblik over hvilket regelsæt, der er gældende i ejerforeningen, når bortses fra lov om ejerlejligheder og præceptive foreningsretlige bestemmelser, der har forrang for de individuelle vedtægter.

Se også vedtægter.