Administratorbesvarelser

Talrige fejl i administratorbesvarelser/ejendomsmæglerredegørelser

Når en ejerlejlighedsejer skal sælge sin ejerlejlighed, kontakter ejeren en ejendomsmægler, der retter henvendelse til ejerforeningens ejendomsadministrator med henblik på besvarelse af en række standardspørgsmål, som skal benyttes i forbindelse med ejendomsmæglerens salgsarbejde.

Stikprøver i disse administratorbesvarelser viser alvorlige fejl. I et af de store ejendomsadministrationsfirmaer viser undersøgelser i flere ejerforeninger talrige fejl - selv efter, at ejendomsadministrationsfirmaets direktør var blevet gjort opmærksom på fejlene og havde lovet, at rette op på fejlene.

Ejendomsadministrationsfirmaerne argumenterer ofte for, at grunden til at ejerne/sælgerne skal betale 3.500-6.000 kr. inkl. moms, og endda op til 3.000 kr. inkl. moms i hastegebyr, for udarbejdelsen af ejendomsmæglerredegørelsen, se et eksempel, der kan forekomme rimelig banal og ikke tage særlig lang tid at udarbejde, hvis ejendomsadministrator har styr på ejerforeningen, er på grund af det store ansvar ejendomsadministrationsfirmaet har i den forbindelse og at det kræver særlig grundighed.

Eksemplerne neden for viser, at ikke alle ejendomsadministratorer tager dette ansvar særlig tungt.

 1. I en administratorbesvarelse anførte ejendomsadministrator under punktet Særlige istandsættelser: ”Der arbejdes med projekter som nye vinduer, klimaskærm, faldstammer, vandrør m.m.” Dette var i strid med faktum, da den omfattende renovering af klimaskærmen og udskiftningen af vinduerne, havde fundet sted seks år tidligere. I øvrigt havde samme ejendomsadministrator selv udarbejdet byggeregnskabet på renoveringssagen. En sådan vildledende oplysning fra administrators side, kan være med til, at presse priserne på lejlighederne i foreningen, da køberne kan få det fejlagtige indtryk, at omkostningskrævende, oprettende vedligeholdelsesarbejder venter forude.
 2. Tilsvarende fejl blev fundet i en anden ejerforening hos samme administrator.
 3. Ejendomsadministrator opkrævede et ulovligt rykkergebyr på 200 kr., der er i strid med rentelovens § 9 b stk. 2, som har maksimeret rykkergebyret til 100 kr. pr. gang.
 4. Ejendomsadministrator oplyste i administratorbesvarelsen ”Ej tinglyste vedtægter” af juli 2015, selvom de var tinglyst af selvsamme ejendomsadministrator.
 5. Ejendomsadministrator vedlagde i administratorbesvarelsen vedtægter fra juni 2003, der var forældede og ikke gældende mere, da nye vedtægter fra juli 2015 var tinglyst og gældende. Tinglysningen stod selvsamme administrator for.
 6. Ejendomsadministrator fremsendte et forældet ordensreglement fra oktober 2012, som ikke var gældende mere, da ejerforeningen gyldigt havde vedtaget en ny husorden i januar 2016.
 7. Ejendomsadministrator fremsendte budget frem til 2016, hvilket var irrelevant, når henses til, at årsrapporten for 2016 var vedhæftet.
 8. Ejendomsadministrator fremsendte budgetteret varme-, vand- og fællesudgifter for perioden 1. juni 2015 - 31. maj 2016, hvilket ikke var specielt relevant i 2018.
 9. Ejendomsadministrator fremsendte varmeforbrugsoversigt for 2014/15 af september 2015, hvilket er mere eller mindre uinteressant og for 2016/17 af august 2017, men ikke opgørelse for 2015/16 af september 2016, hvilket ikke giver mening.
 10. Ejendomsadministrator oplyste i administratorbesvarelsen under punktet ”Specifikt for ejerforeningen” ”Enhver udgift i forbindelse med tinglysning er ejerforeningen uvedkommende”, uden at forklare hvad baggrunden herfor var.
 11. Ejendomsadministrator oplyste i administratorbesvarelsen under punktet ”Specifikt for ejerforeningen” ”Udlejning: Udlejning er tilladt. Jfr. Vedtægternes § 16 stk. 3. Ved udlejning skal bestyrelsen og administrator orienteres med kopi af lejekontrakten.” Dette er forkert, jf. vedtægternes § 16, stk. 3: ”Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed, skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende navn på lejeren/lejerne til ejerforeningens administrator.” Der står intet om, at ejerforeningen eller ejendomsadministrator skal have kopi af lejekontrakten.

Se også https://ef-raadgivning.dk/ejendomsadministrators-erstatningsansvar/